Arbeidsbediening George bedien op ‘n nuwe manier

FOTO: Die eerste groep werknemers wat sertifikate vir hulle Finansiële Geletterdheidsprogram ontvang het. Ds Floors Meyer (agter, heel links) en Adrinette Muller (agter, naaslinks), Francois Pretorius, verteenwoordiger van die werkgewer,(agter naasregs), en programleier, Philip Nortje (agter heel regs).

 

Soos ons weet, bly niks dieselfde nie en moet ons onsself gedurig aanpas by veranderde omstandighede, en so ook met Arbeidsbediening. As gevolg van nuwe werklikhede in die werksplek, is hulle onlangs genoop om op ’n nuwe manier na die relevansie van hul bediening in die markplek te gaan kyk.

Ds Floors Meyer van George verduidelik: “As die mense vir Jesus kom vra wat Hy eintlik daar doen, antwoord Hy: ‘Ek het gevangenes kom vry maak’.

“Daar is soveel mense in ons plekke van werk wat voel dat hulle slagoffers is; slagoffers van apartheid, van BBEEE, van hul omstandighede, dat Arbeidsbediening ’n noodsaaklike roeping het om mense hul ware identiteit in Christus te help ontdek; om bevryding te beleef.”

Behalwe die verkondiging van die evangelie in die markplek het Arbeidsbediening ook twee ander belangrike behoeftes geïdentifiseer: eerstens dat hul geestelike werkers behoorlik geakkrediteerd moet wees (goed toegerus en ondersteun moet word) sodat hul geloofwaardigheid beskerm kan word. Tweedens is dit nodig om ’n personeelondersteuningsprogram uit te rol wat die behoeftes van die markplek aanspreek.

Op George gebruik hulle tans vier geakkrediteerde programme daarvoor: die BrightStar Lewensvaardigheidsontwikkelingsprogram wat fokus op die herstel van jou identiteit, die herstel van jou verhoudings en die bemagtiging van jou leierskapsvaardighede. Daar is reeds vier middelvlakbestuurspanne vanuit die landbou- en industriële sektor in die BrightStar-program opgelei. Die transformasie wat dít in mense se lewens gebring het, is merkwaardig.

Tweedens is daar die TID (Traumatic Insidence Reduction)-program, ’n traumaberadingsprogram wat mense help om verliese soos werksaflegging, die dood, kaping, ens. te help verwerk.

Derdens is daar die First Light on BrightStar-program wat veral aan skoolkinders aangebied word en hulle help om verantwoordelike besluite te neem en verantwoordelik te lewe.

Arbeidsbediening het ook ’n lisensie-ooreenkoms met Africa Skills Training College gesluit om hul Finansiële Geletterdheidsprogram aan te bied en gaan ook ’n geakkrediteerde fasiliteerder daar laat oplei. Daar is ’n baie groot behoefte aan persoonlike finansiële bestuursvaardighede in die markplek.

Die Dissipelskapsprogram wat veral in die landbousektor aangebied word, fokus veral daarop om mense te leer hoe om navolgers van Jesus te wees met die klem op rentmeesterskap. Die vraag is dus nie hoe ’n suksesvolle werkgewer of werknemer ek is nie, maar watter verskil maak ek in mense se lewens?

In George het hulle reeds met hul akkreditasieproses begin en met hierdie passievolle aan-die-brand Plaaslike Aksiebestuur van George word daar groot impak verwag.

 

Kontak
Floors Meyer
floors@mweb.co.za