Veels geluk aan Arbeidsbediening se nuwe bedienaars

FOTO: Johan Crous (links) en Jaco Leeuwner (regs)

Op Maandagaand 2 Maart het twee van Arbeidsbediening se pastorale werkers, Johan Crous (Wellington) en Jaco Leeuwner (Kaapstad) hul Sertifikaat vir die voltooiing van die Preekkursus van Hugenote Kollege ontvang.

Dit is tydens die legitimasie-geleentheid van diensleraars en dominees by die NG Moederkerk in Stellenbosch aan hulle oorhandig.

Johan en Jaco sal binnekort in hul onderkeie ringe as bedienaars binne hul Arbeidsbedieningswerk met prediking- en erediensleidingsbevoegdheid bevestig word.

Agtergrond

Jaco en Johan het die Kerklike Voorbereidingsjaar met die oog op Bedienaar in die NG Kerk voltooi wat die volgende aktiwiteite behels het:

  • Psigometriese evaluerings: Meyrs Briggs Type Indicator (MBTI) en Organic Scorecard (OSC);
  • Drie-dag retraite te Wellington waar sekere aspekte van die vormingsprogram saamgetrek word: (persoonsontwikkeling, roepingsvorming, geloofsverantwoording, bedieningskapasiteite, missionale bewussyn, spiritualiteit en ‘n ontwikkelingsplan);
  • Diploma in Kerklike Bediening (Jaco het die Preekkursus gevolg en voltooi);
  • Daar is ook ander toegespitste kursusse in ontwikkeling: (jeug en familie, berading, spiritualiteit, evangelisasie, ens);
  • Bediening in die plaaslike gemeente onder mentorskap van ‘n gemeenteleraar.

Dr Eddie Orsmond, predikant in sinodale diens (PSD) van die Seminarium by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch en verantwoordelik vir die kuratorium se begeleiding van studente wat voorberei vir die bediening het nou ook die bedieningsbane as deel van sy taak. Hy verduidelik: “Ek is nou besig om vir die kerkrade en ringe waar bedienaarkandidate betrokke is, in te lig oor die afhandeling van die Kerklike Voorbereidingsjaar.

“Hierdie kandidate, soos Johan en Jaco, kan nou deur die ringe bevestig word as bedienaars in die gemeentes wat hulle aanbeveel het, in die toegespitste bediening waarby die kandidaat in die gemeente betrokke is.

“Johan Crous is al jare in diens van Wellington-Noord Gemeente en is ook die geestelike bedienaar van Arbeidsbediening in Wellington. Hy is ook betrokke by ander uitreikbedieninge, soos die bediening aan gevangenes en ‘n hulp vir die leraar by sy gemeente.

“Jaco se toegespitste bedieningsveld is uitreik en sending (evangelisasie) wat beteken dat sy gemeente hom dan sal aanwend in hierdie bedieningsveld. In sy geval is dit ook Arbeidsbediening.

“Bedienaars word nie deur gemeentes in diens geneem nie; hulle dien as geroepenes met ‘n bevestigde bediening in die gemeente. Hulle ontvang dus nie ‘n salaris nie, maar kan honoraria ontvang vir spesifieke en werklike uitgawes. Jaco is dus nou ‘n bedienaar van die Kaapstad Gemeente wat as deel van hulle uitreikbediening ook by Arbeidsbediening bedien.”

Kontak dr Eddie Orsmond by eddieo@sun.ac.za vir meer inligting.